تأثیر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر استراتژی‌های سرمایه‌گذاری در شهرداری‌های درجه ۸ کشور

چکیده

سیاست‌های اقتصاد مقاومتی فرصتی مناسب برای استفاده نهادهای نیمه‌دولتی و خدماتی مانند شهرداری‌ها برای ایجاد سازوکارهای سرمایه‌گذاری و به دست آوردن درآمدهای پایدار از طریق استفاده از همه ظرفیت‌های موجود ، اعم از نیروی انسانی ، ظرفیت‌های علمی و توان مالی کشور ، می‌باشد.

امروزه شهرداری‌های شهرهای کوچک و کمتر توسعه‌یافته به دلیل کاهش درآمدهای ناپایدار مانند عوارض و کمک‌های دولتی ، هرچه بیشتر نیازمند اصلاح ساختار و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری برای نیل به ایجاد درآمد پایدار برای توسعه شهری می‌باشند .

ظرفیت‌های موجود در شبکه بانکی ، مؤسسات مالی ، دستگاه‌های دولتی و بیش از همه ظرفیت علمی و نیروی انسانی و مشارکت همگانی از یک‌سو و نیاز شهرهای کوچک به آبادی و فعالیت‌های عمرانی و خدماتی که ماهیت درآمدزایی دارند ، از سوی دیگر می‌تواند برای شهرداری‌های شهرهای کمتر توسعه‌یافته کارگشا باشد.

می‌توان با عزم ملی و کار جهادی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی ، تولید ملی و ایجاد حماسه سیاسی و اقتصادی ، هم‌دلی و هم‌زبانی دولت و مردم ، در اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل نمود.

در این مطالعه ابتدا با بررسی و شناخت دقیق ابعاد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ، زوایای مختلف آن بیان گردیده است و سپس استراتژی‌های سرمایه‌گذاری در شهرداری‌های درجه ۸ کشور بررسی و نهایتاً میزان تأثیر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر استراتژی‌های سرمایه‌گذاری شهرداری‌های درجه ۸ کشور از طریق توزیع پرسشنامه بین شهرداران ، مدیران شهری و کارشناسان مربوطه و تجزیه‌وتحلیل آماری نتایج آن ، بررسی گردیده است و در پایان ضمن نتیجه‌گیری ، پیشنهاد‌هایی برای انجام تحقیقات دیگر ارائه‌شده است.

کلمات کلیدی : سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ، استراتژی‌های سرمایه‌گذاری ، شهرداری‌های درجه ۸ کشور، سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی ، توسعه شهری