بررسی تاثیر اجرای اصول بازاریابی سبز بر مسئولیت اجتماعی ( مورد مطالعه: شرکت لبنی میهن)

چکیده پایان نامه با راهنمایی دکتر باران دوست – محقق معصومه معصومی

ریشه بسیاری از رفتارها و فعالیت های مدیران را باید در مسئولیت اجتماعی جست و جو کرد. بنا بر اهمیت این موضوع، پژوهشی با عنوان ” بررسی تاثیر اجرای اصول بازاریابی سبز بر مسئولیت اجتماعی سازمانی(مورد مطالعه : شرکت لبنی میهن) ” شکل گرفت.در این تحقیق ،جامعه آماری کلیه مدیران فروش و فروشندگان شرکت لبنی میهن بودند که از میان آنها نمونه ای به حجم ۱۸۵ نفر انتخاب شدند. تحقیق حاضر شامل چهار فرضیه بوده که هر چهار فرضیه تایید شده و سایر یافته های پژوهش نیز عبارتند از: تأثیرگذاری بیشتر ترفیع و پیشبرد فروش سبز از نظر مدیران و کارشناسان فروش نسبت به مدیران و کارشناسان تولید، تاثیرگذاری بیشتر نوع برنامه های عملیاتی بر مسئولیت اجتماعی سازمانی از نظر افراد لیسانس نسبت به سایر پاسخ دهنده ها، بدین معنی که از نظر افراد تأثیرگذاری بیشتر تعهد به برنامه های عملیاتی بر مسئولیت اجتماعی سازمانی تحصیلکردگان مدیریت نسبت به سایر رشته ها می باشد.