پوستر ۲۷۹ کار تیمی

team-work-279دکتر باران دوست:

عوامل اصلی سازمان یعنی کارکنان، فرایندها و نظایر این موارد، در مقابل پیاده سازی استراتژی جدید مقاومت می کنند مگر آنکه « فرهنگ کار تیمی » را در سازمان مستقر کرده باشید.